Istotne zastrzeżenia

Niniejsza prezentacja (dalej: „Prezentacja”) nie stanowi oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2009 r., Nr 185, poz. 1439 ze zmianami). Celem Prezentacji jest przedstawienie wybranych informacji o spółce LIVECHAT Software S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Spółka”).

Wskazuje się, że Prezentacja ma charakter wyłącznie promocyjny, a w przypadku gdyby planowana przez Akcjonariuszy sprzedaż akcji została zrealizowana w formie oferty publicznej zostanie ona przeprowadzona wyłącznie na podstawie prospektu emisyjnego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego, który jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz jej grupie kapitałowej, o oferowanych papierach wartościowych Spółki, zasadach ich nabywania, a także o dopuszczeniu do notowań na rynku regulowanym.

Żaden podmiot (w szczególności Spółka, członkowie Zarządu Spółki ani inne osoby działające w imieniu Spółki lub na jej zlecenie) nie udziela jakichkolwiek zapewnień ani gwarancji dotyczących ścisłości, kompletności lub rzetelności informacji bądź opinii zawartych w Prezentacji. W związku z powyższym, osoby zapoznające się z Prezentacją nie powinny zakładać, że zawarte w niej informacje są ścisłe, kompletne lub rzetelne. Wszelkie takie założenia czynione są na własne ryzyko osoby zapoznającej się z Prezentacją.

W związku z powyższym, nie należy traktować Prezentacji jako źródła informacji do podjęcia jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych, ani też innych decyzji, w szczególności dotyczących zawarcia jakiejkolwiek umowy, rozporządzenia prawem lub zaciągnięcia zobowiązania.

Rozumiem

Prezentacja spółki

LiveChat Software S.A.

Rozpocznij Istotne zastrzeżenia
Mariusz Ciepły
Prezes Zarządu

Mariusz Ciepły jest jednym z założycieli i głównych akcjonariuszy spółki LiveChat Software. Ukończył Informatykę na Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej (specjalizacja: Inżynieria Systemów Informatycznych). Funkcję Prezesa Zarządu pełni od 2010r. Jest również członkiem rad nadzorczych spółek Venture Incubator S.A. oraz Time Solutions sp. z o.o.

Profil w LinkedIn
Urszula Jarzębowska
Członek Zarządu

Urszula Jarzębowska ukończyła Uniwersytet Ekonomiczy im. O. Langego we Wrocławiu na Wydziale Gospodarki Narodowej przy Katedrze Rachunkowości i Controlingu Przedsiębiorstw. Związana z LiveChat od 2002 roku, w trakcie pracy zawodowej ukończyła studia podyplomowe na kierunku MSR/MSSF na Akademii L. Koźmińskiego w Warszawie oraz na kierunku Controling w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu.

Najszybszy sposób
dotarcia do klientów

LiveChat pozwala w czasie rzeczywistym rozmawiać
z odwiedzającymi stronę użytkownikami.

Wypróbuj

Połączymy Cię z jednym z naszych agentów. Nie musisz rozmawiać, po prostu zobacz jak to działa.

Efektywna obsługa
wielu klientów
jednocześnie

Narzędzie zaprojektowane z myślą o szybkiej
i skutecznej komunikacji
działu obsługi
z dużą liczbą użytkowników.

Dowiedz się więcej

Pomoc zawsze
w zasięgu

Niezależnie od tego gdzie jesteś,
możesz wygodnie odpowiadać na pytania klientów korzystając ze smartfona
i tabletu
.

Dowiedz się więcej

13,500+ klientów

Jesteśmy globalnym
dostawcą oprogramowania
w modelu SaaS

130+ krajów

7 % rynku

Jeden z liderów globalnego rynku

+300

nowych klientów miesięcznie

66 %

wzrost przychodów
w Q1-3 2015 r.

70 % marży EBITDA

w Q1-3 2015 r.

8,1 %

prognozowany średnioroczny
wzrost rynku SaaS

nie ponosimy kosztów
związanych z pozyskaniem
nowych klientów – wysoka
dźwignia operacyjna

Najlepiej zaprojektowany
produkt do szybkiej
obsługi klienta

Model klasyczny

Model SaaS

Model klasyczny

 • Wysoki jednorazowy koszt zakupu oprogramowania
 • Przeważnie długi czas wdrożenia
 • Wysokie koszty implementacji, wsparcia i serwisu
 • Ograniczona skalowalność produktu

Model SaaS

 • Przewidywalne, stałe i niskie płatności abonamentowe
 • Krótki czas i niskie koszty wdrożenia
 • Istotne oszczędności na kosztach wsparcia i serwisu
 • Wysoka skalowalność produktu

Zalety modelu SaaS dla producenta

Globalny zasięg
oferowanych usług

Brak ograniczeń geograficznych

Uproszczony proces dystrybucji

Sprzedaż i udostępnienie
oprogramowania online

Skalowalność biznesu
i wysoka rentowność

Wysoka dźwignia operacyjna

Obniżenie kosztów
serwisu i gwarancji

Serwis online

Zachowanie wszelkich praw
autorskich po stronie dewelopera

Produkt u klienta bez kodu źródłowego

Brak problemu
piractwa

Brak możliwości skopiowania

Rozproszona baza
klientów

Brak uzależnienia od
jednego klienta

Przewidywalny strumień
dochodów

Płatności abonamentowe pozwalają
prognozować przychody

Brak problemów
z należnościami

Automatyzacja systemu
pobierającego opłaty

Globalny zasięg
działalności
Spółki

 •  Jesteśmy globalnym dostawcą
  oprogramowania w modelu SaaS
 •  Posiadamy ugruntowaną pozycję
  rynkową i bardzo rozpoznawalną
  markę
 •  Nasze rozwiązania sprzedajemy na
  rynkach ponad 130 krajów do ponad 13,7 tys. klientów (przede wszystkim w modelu B2B)
 •  Jesteśmy jednym z liderów globalnego rynku usług typu live chat
Źródła:
– LeadLedger
– Spółka
Źródła

LiveChat – najlepszy
produkt
na rynku

Najlepiej zaprojektowany

 • Najlepiej zaprojektowany produkt do szybkiej obsługi klienta online
 • Zaprojektowany tak, aby spełniać wymagania klientów różnej wielkości oraz ze wszystkich branż
 • LiveChat jest nieustannie rozwijany i doskonalony

Nowoczesna technologia

 • Udostępniany jako aplikacja dostępna z wielu platform (Web, iOS – iPhone/iPad, Android, Mac, Windows)
 • Technologia niezależna od zewnętrznych dostawców (własna technologia, rozproszona infrastruktura)
 • Jesteśmy przygotowani do dynamicznego wzrostu – pełna skalowalność produktu – rośniemy wraz z naszymi klientami

Najwyższy standard obsługi klienta

Najlepsza obsługa klienta w branży (zadowolenie klientów na poziomie 90%)

Dynamiczny wzrost
liczby klientów
i sprzedaży

 •  Na początek lutego 2016 r.
  z naszych rozwiązań korzystało łącznie 13 745 klientów
 •  W okresie kwiecień – grudzień 2015 r. (czyli od początku roku finansowego 2015/16) w każdym miesiącu liczba klientów rosła o ponad 300 netto.
 •  Najlepsze względem pozyskiwania klientów były:
  październik (wzrost o 460 netto), listopad (wzrost o 423 netto) i sierpień (402 netto).
  W sumie w ciągu dziewięciu miesięcy 2015/16 r. finansowego liczba klientów spółki wzrosła o 3274 firm i instytucji.

Strategia
LiveChat

Nasza strategia zakłada dalszy dynamiczny wzrost przychodów przy zachowaniu wysokiej rentowności EBITDA, dzięki nieustającemu rozwojowi produktu i pozyskiwaniu klientów w niskokosztowym modelu oraz utrzymaniu niskich kosztów stałych.

Wzrost bazy
klientów

 •  Automatyzacja działań marketingowych oraz marketing przychodzący („inbound marketing”)
 •  Stałe umacnianie pozycji LiveChat w obszarze obsługi klienta
 •  Nowy plan taryfowy dla firm „data driven”, a tym samym dotarcie do podmiotów o większej skali działalności wsparte przez:
  – dedykowanych specjalistów obsługi klienta – Key Account Managers
  – planowane zawieranie umów Gwarancji Jakości Świadczonych Usług (SLA – Service Level Agreement)
 •  Dalszy rozwój programu afiliacyjnego poprzez współpracę z firmami oferującymi usługi komplementarne:
  – wdrożenie produktu (agencje interaktywne, web developerzy)
  – outsourcing obsługi klientów (firmy call center, BPOs)

Rozwój
produktu

 •  Stałe i zrównoważone nakłady na dalszy rozwój produktu LiveChat:
  – rozwój funkcjonalny aplikacji
  – nowe kanały komunikacji (rozwój systemu „ticketowego”, systemy mobilne, media społecznościowe, zintegrowany komunikator)
  – narzędzia dla większych firm tzw. „data driven”

Akwizycje

 •  W dłuższej perspektywie nie wykluczamy rozwoju poprzez selektywne akwizycje podmiotów z branży obsługi klienta, na bieżąco śledzimy rynek start-up’ów

Przychody
ze sprzedaży

 •  Przychody ze sprzedaży rosną proporcjonalnie do liczby klientów. W 2014/15 roku obrotowym zanotowały wzrost o 75%
 •  Dzięki efektywnemu modelowi biznesowemu (wysoka dźwignia operacyjna, marginalne koszty zmienne związane z pozyskaniem nowego klienta), Spółka generuje ponadprzeciętnie wysokie poziomy rentowności

Analiza
rentowności

 •  Dzięki efektywnemu modelowi biznesowemu (wysoka dźwignia operacyjna, marginalne koszty zmienne związane z pozyskaniem nowego klienta), Spółka generuje ponadprzeciętnie wysokie poziomy rentowności
 •  W 2014 roku obrotowym spółka utrzymywała bardzo wysokie rentowności operacyjne. Marża EBITDA wyniosła 72,7%, marża netto wzrosła do poziomu 56,2%.

Zdolność dywidendowa
i pozycja gotówkowa Spółki

 •  Wysoce efektywny model Spółki, nie wymagający znaczących nakładów inwestycyjnych, pozwala utrzymywać wysoki stan środków pieniężnych w Spółce
 •  Polityka dywidendy zakłada wypłatę całości zysku, chyba, że pojawią się okazje inwestycyjne, które zapewniłyby Spółce i akcjonariuszom wyższą stopę zwrotu

Najważniejsze wydarzenia
2014 i 2015 roku

 •  marzec-kwiecień: Oferta publiczna o wartości blisko 60 mln zł i wycena na poziomie ponad 476 mln zł
 •  11 kwietnia: Debiut na rynku głównym GPW
 •  czerwiec: Publikacja wyników za 2013/14 rok obrotowy i realizacja prognozy finansowej
 •  23 lipca: Walne Zgromadzenie decyduje o przeznaczeniu na dywidendę całego zysku z 2013/14 r. obr.
 •  marzec 2015: Ponad 10 tys. klientów
 •  listopad 2015: Przekroczony miliard złotych kapitalizacji
 •  grudzień 2015: Ponad 13 tys. klientów
 •  styczeń 2016: LiveChat wygrywa w rakingu GetRank

Dziękujemy za uwagę

Odwiedź livechatinc.com