Podstawowe wskaźniki

PODSTAWOWE WSKAŹNIKI

2014 r. obr. 2015 r. obr. 2016 r. obr. 2017 r. obr.
Rentowność EBITDA 72,69% 68,17% 72% 71%
Rentowność operacyjna 70,16% 65,88% 70% 69%
Rentowność netto 56,16% 52,93% 56% 54%
Rentowność kapitałów własnych 94,01% 95,08% 96% 107%
Rentowność aktywów 87,17% 87,52% 90% 99%
Wskaźnik płynności bieżącej 11,2 10,4 13,7 10,9
Wskaźnik płynności szybkiej 11,1 10,3 13,6 10,9
Wskaźnik płynności gotówkowej 9,8 9,1 12,0 8,8

Algorytm obliczania wskaźników:

  • Rentowność sprzedaży brutto = zysk brutto na sprzedaży w okresie/przychody ze sprzedaży w okresie
  • Rentowność działalności operacyjnej (EBIT) = zysk na działalności operacyjnej w okresie/przychody ze sprzedaży w okresie
  • Rentowność EBITDA = (zysk na działalności operacyjnej + amortyzacja w okresie)/przychody ze sprzedaży w okresie
  • Rentowność netto = zysk netto w okresie/przychody ze sprzedaży w okresie
  • Rentowność kapitałów własnych (ROE) = zysk netto w okresie/stan kapitałów własnych na koniec okresu
  • Rentowność aktywów (ROA) = zysk netto w okresie/ stan aktywów na koniec okresu