Informacje finansowe

Wybrane pozycje ze skonsolidowanego rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych

Wybrane dane finansowe (w zł) 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Przychody netto ze sprzedaży 89 425 925 76 254 434 53 032 517 33 043 945 18 941 132 11 185 727
Zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację (EBITDA) 63 830 968 55 042 700 36 158 973 24 029 390 12 613 825 7 300 466
Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) 61 361 718 53 349 572 34 948 686 23 193 806 12 063 240 7 087 775
Zysk brutto 59 979 636 53 349 572 35 070 620 23 144 558 12 111 411 7 137 060
Zysk netto 48 305 126 42 916 950 28 072 603 18 557 139 9 700 492 5 660 649
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 48 575 366 43 204 610 28 480 135 17 840 419 11 139 647 6 162 239
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -5 553 623 -3 858 980 -2 144 926 -1 577 360 1 731 897 -5 025 349
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -47 637 500 -27 810 000 -18 282 500 -9 527 500 -6 000 000 -1 458 879
Przepływy pieniężne netto razem -4 615 757 11 535 630 8 052 709 6 735 559 6 871 545 -321 988

 
 

Wybrane pozycje ze skonsolidowanego bilansu

Wybrane dane finansowe (w zł) 31 marca 2018 31 marca 2017 31 marca 2016 31 marca 2015 31 marca 2014 31 marca 2013 31 marca 2012
Aktywa razem 48 643 508 47 532 524 32 075 997 21 288 127 12 911 609 8 263 623 3 507 376
Aktywa trwałe 11 438 626 8 061 900 5 552 267 3 930 848 3 100 731 2 241 536 486 632
Aktywa obrotowe 37 204 881 39 470 624 26 523 730 17 357 278 9 810 878 6 022 087 3 020 744
Kapitał własny 45 233 913 44 648 504 29 526 115 19 738 883 10 711 015 7 014 561 2 820 324
Kapitał (fundusz) podstawowy 515 000 515 000 515 000 515 000 515 000 515 000 515 000
Zobowiązania długoterminowe 0 0 575 3 754 5 928 216 951 804
Zobowiązania krótkoterminowe 3 409 595 2 884 019 2 549 307 1 545 491 2 194 666 1 032 112 686 248