Najważniejsze informacje o IPO

Najważniejsze informacje o ofercie publicznej akcji prowadzonej na podstawie prospektu emisyjnego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego 18 marca 2014 r. (Prospekt)

Na podstawie Prospektu Akcjonariusze Sprzedający oferują łącznie nie więcej niż 3.237.500 akcji zwykłych na okaziciela serii A Spółki o wartości nominalnej 0,02 zł (słownie: dwa grosze) każda i o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 64.750,00 zł. Akcje Oferowane stanowią 12,57% kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do 12,57% łącznej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Na podstawie Prospektu Emisyjnego Spółka zamierza ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku równoległym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., 25.750.000 akcji o wartości nominalnej 0,02 zł (słownie: dwa grosze) każda, w tym:

 • 25.000.000 (słownie: dwadzieścia pięć milionów) Akcji Serii A zwykłych na okaziciela,
 • 750.000 (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy) Akcji Serii B zwykłych na okaziciela.

Akcje Spółki ulegną dematerializacji z chwilą ich zarejestrowania na podstawie umowy zawartej przez Spółkę z KDPW.

Potencjalni inwestorzy powinni uwzględnić, że jedynym prawnie wiążącym dokumentem sporządzonym na potrzeby tej Oferty, zawierającym informacje na temat Grupy oraz Akcji Oferowanych, jest Prospekt.

Podmioty koordynujące lub oferujące Akcje Oferowane w Ofercie

Koordynującym całość Oferty jest Trigon Dom Maklerski S.A.

Trigon Dom Maklerski S.A. pełni również funkcję Oferującego, jest podmiotem odpowiedzialnym za pośrednictwo w proponowaniu przez Akcjonariuszy Sprzedających nabycia Akcji Oferowanych, w tym: za czynności o charakterze doradczym, mające na celu przeprowadzenie publicznej oferty Akcji Oferowanych oraz wprowadzenie Akcji Oferowanych do obrotu na rynku regulowanym, występowanie w imieniu Spółki przed KNF w związku z proponowaniem nabycia akcji w ramach Oferty Publicznej.

W skład konsorcjum domów maklerskich, które przyjmują zapisy na akcje wchodzą:

 • Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.
 • Dom Maklerski BDM S.A.
 • Dom Maklerski BZ WBK S.A.
 • DB Securities S.A.
 • Dom Maklerski IDM S.A.
 • ING Securities S.A.
 • Millennium Dom Maklerski S.A.
 • Trigon Dom Maklerski S.A
 • Biuro Maklerskie Alior Bank S.A.
 • Biuro Maklerskie Banku BPH S.A.
 • Dom Maklerski PKO BP
 • Dom Maklerski Raiffeisen Bank Polska S.A.

Uprawnieni inwestorzy

Oferta Publiczna kierowana jest do następujących grup inwestorów:
Inwestorów Indywidualnych (w Transzy Inwestorów Indywidualnych) – inwestorów niebędących Inwestorami Instytucjonalnymi, oraz
Inwestorów Instytucjonalnych (w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych) – inwestorów będących inwestorami kwalifikowanymi w rozumieniu art. 2 ust. 1 lit. E Dyrektywy Prospektowej.

Cena Maksymalna

Akcjonariusze Sprzedający w uzgodnieniu z Oferującym ustalą Cenę Maksymalną sprzedaży Akcji Oferowanych na potrzeby składania zapisów przez Inwestorów Indywidualnych. Po ustaleniu Ceny Maksymalnej Spółka wystąpi do KNF z wnioskiem o zatwierdzenie aneksu do Prospektu zawierającego informację o Cenie Maksymalnej. Przy założeniu, że zatwierdzenie aneksu do Prospektu zawierającego informację o Cenie Maksymalnej nastąpi nie później niż w dniu 19 marca 2014 r., aneks ten zostanie udostępniony do publicznej wiadomości nie później niż w dniu 19 marca 2014 r.

Ostateczna cena Akcji Oferowanych

Ostateczna Cena Sprzedaży dla Inwestorów Indywidualnych oraz Cena Sprzedaży dla Inwestorów Instytucjonalnych zostaną ustalone przez Akcjonariuszy Sprzedających w uzgodnieniu z Oferującym, po zakończeniu procesu budowania Księgi Popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych.

Cena Sprzedaży dla Inwestorów Instytucjonalnych może zostać ustalona na poziomie wyższym niż Cena Maksymalna. Cena Sprzedaży dla Inwestorów Indywidualnych nie będzie wyższa od Ceny Maksymalnej. W przypadku, gdy Cena Sprzedaży dla Inwestorów Instytucjonalnych będzie nie wyższa niż Cena Maksymalna, Inwestorzy Indywidualni nabędą Akcje Oferowane po cenie równej Cenie Sprzedaży dla Inwestorów Instytucjonalnych.